I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Viện

- Ban lãnh đạo gồm các đồng chí:
+ PGS,TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng

+ PGS,TS Hoàng Hùng Hải, Phó Viện trưởng
- Cán bộ, công chức của Viện: 21 cán bộ, trong đó 05 PGS,TS; 08 TS, 06 Thạc sĩ, 02 Cử nhân.

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

* Vị trí, chức năng

Viện Nghiên cứu quyền con người là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

Viện Nghiên cứu quyền con người thực hiện chức năng: Nghiên cứu lý luận và pháp luật về quyền con người nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giảng dạy về quyền con người trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Trung tâm.

* Nhiệm vụ

1. Về nghiên cứu khoa học

a) Nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia về quyền con người, bao gồm:

  • Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quyền con người.

  • Các học thuyết và những vấn đề quyền con người trên thế giới.

  • Luật quốc tế, kinh nghiệm của các nước và pháp luật quốc gia về quyền con người.

  • Tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

b) Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về bộ môn Quyền con người.

2. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

  • Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện trên lĩnh vực quyền con người.

  • Đào tạo sau đại học về chuyên ngành Quyền con người.

  • Hướng dẫn về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu quyền con người cho đội ngũ giảng viên của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

3. Tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực quyền con người.

4. Thông tin và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về quyền con người trên bản tin khoa học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

5. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về quyền con người.

6. Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu, đào tạo về quyền con người theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

7. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Thành  tích, khen thưởng
- Tập thể:
+ 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
+  02 Bằng khen của Bộ Tư pháp về thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2000
+  Huy chương Hữu nghị của Chính phủ Lào năm 2006
+ Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019.
IV. Địa chỉ liên hệ
- Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyền Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
-  Số điện thoại Văn phòng : 04.62827386; Fax: 62827486.