Công ước về Xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW) là một điều ước quốc tế về quyền con người toàn diện cho phụ nữ đã được 186 quốc gia phê chuẩn. Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua Công ước ngày 18-12-1979. Công ước có hiệu lực như là một điều ước quốc tế vào ngày 3-9-1981 và Ủy ban Xóa bỏ phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (Ủy ban CEDAW) được chính thức thành lập. Nhiệm vụ chính của Ủy ban là xem xét các báo cáo do những quốc gia thành viên đệ trình để theo dõi, giám sát việc thực hiện Công ước.