07:45 SA - 14/05/2022

Ở nước ta, từ khi giành được độc lập đến nay, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới việc bảo vệ và thúc đẩy sự hưởng thụ các quyền con người nói chung, đặc biệt là các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa. Việt Nam cũng đã tham gia Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa từ rất sớm (năm 1982). Mặc dù vậy, do một số lý do khách quan và chủ quan, việc nghiên cứu về quyền con người nói chung, về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa nói riêng ở nước ta trong thời gian qua vẫn còn hạn chế, dẫn đến việc hiểu biết chưa đầy đủ hoặc sai lệch về nhóm quyền này.