09:42 SA - 08/06/2021

Ngày 05/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1309/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.