08:56 CH - 27/10/2021

Phòng vệ chính đáng (PVCĐ) là một trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự,  được áp dụng nhiều trong thực tiễn xét xử. Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi năm 2017, quy định về phòng vệ chính đáng đã có nhiều sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn xét xử. Tuy nhiên, sau một thời gian thi hành, quy định này đã bộc lộ một số bất cập, đòi hỏi phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung. Từ việc phân tích, luận giải nội dung và các điều kiện của phòng vệ chính đáng, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về PVCĐ trong BLHS năm 2015 theo hướng tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân.