10:44 CH - 11/12/2022

Trong số các cam kết của Việt Nam khi được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, điều đáng khích lệ là Việt Nam đã ưu tiên thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của mình theo các điều ước quốc tế về quyền con người.