DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, NHÀ KHOA HỌC CƠ HỮU THAM GIA ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

TT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

Học hàm, năm phong

Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Ngành/

Ngành

Tham gia đào tạo SĐH (năm, CSĐT)

Thành tích khoa học (số lượng đề tài, các bài báo)

Tham gia giảng dạy học phần

Lý lịch khoa học

1

Tường Duy Kiên, 1972,

Viện trưởng

PGS,

2010

TS,

Việt Nam,

2004

Luật học

2015,

Viện Quyền con người - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

06 đề tài khoa học, 41 bài báo, 12 sách, giáo trình. Trong đó có 01 bài báo quốc tế

 Những vấn đề lý luận hiện đại của pháp luật về quền con người

- Thực hiện pháp luật về các quyền dân sự, chính trị

LLKH

 2

Hoàng Hùng Hải, 1966,

Phó viện trưởng

PGS,

2018

TS,

Việt Nam,

2012

Luật học

2015,

Viện Quyền con người - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

05 đề tài khoa học, 27 bài báo, 11 sách, giáo trình. Trong đó có 02 bài đăng kỷ yếu HT quốc tế

Thực hiện pháp luật về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá

LLKH

3

Đặng Dũng Chí, 1956,

Giảng viên cao cấp

PGS,

2015

TS,

Việt Nam, 1995

Lịch sử

2015,

Viện Quyền con người - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

07 đề tài khoa học, 16 bài báo, 09 sách, giáo trình.

Thực hiện pháp luật về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá

LLKH

4

Nguyễn Thanh Tuấn, 1954

Giảng viên cao cấp

PGS,

2005

TS,

Việt Nam, 1995

Triết học

2015,

Viện Quyền con người - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

09 đề tài khoa học, 300 bài báo, 34 sách, giáo trình.

Những vấn đề lý luận hiện đại của pháp luật về quền con người.

LLKH

5

Hoàng Văn Nghĩa, 1972, Vụ trưởng

PGS, 2014

TS, Vương Quốc Anh, 2009

Luật học

2011,

Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

17 đề tài khoa học, 47 bài báo, 7 sách, giáo trình. Trong đó có 05 bài báo quốc tế.

Những vấn đề lý luận hiện đại của pháp luật về quền con người.

LLKH

6

Lê Văn Trung, 1972,

Giảng viên cao cấp

PGS, 2018

TS,

Việt Nam, 2007

Luật học

2009,

Viện Nhà nước và Pháp luật - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

16 đề tài khoa học, 20 bài báo, 04 sách, giáo trình.

Bảo đảm quyền con người trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền, cách mạng 4.0 hiện nay

LLKH

7

Nguyễn Thị Thanh Hải, 1972,

Giảng viên cao cấp

PGS, 2019

TS,

Australia, 2015

Luật học

2016,

Viện Quyền con người - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

05 đề tài khoa học, 29 bài báo, 13 sách, giáo trình. Trong đó có 04 bài báo quốc tế, 02 sách xuất bản ở nước ngoài.

 Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp luật về QCN

 Thực hiện pháp luật về quyền của các nhóm dễ bị tổn thương

LLKH

8

Nguyễn Duy Sơn, 1958, Giảng viên

TS,

Việt Nam, 2006

Chính trị học

2015,

Viện Quyền con người - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

01 đề tài khoa học, 05 bài báo, 01 sách, giáo trình.

 Những vấn đề lý luận hiện đại của pháp luật về quền con người.

LLKH

9

Đỗ Thị Thơm, Giảng viên cao cấp

TS,

Việt Nam, 2015

Luật học

2017, Viện Quyền con người - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

08 đề tài khoa học, 14 bài báo, 08 sách, giáo trình

Thực hiện pháp luật về quyền của các nhóm dễ bị tổn thương

LLKH

10

Cao Anh Đô, 1974, Giảng viên

TS,

Việt Nam, 2012

Luật học

2015,

Viện Quyền con người - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

08 đề tài khoa học, 14 bài báo, 04 sách, giáo trình

Bảo đảm quyền con người trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền, cách mạng 4.0 hiện nay

LLKH

11

Chu Thị Thúy Hằng, 1977,

Giảng viên chính

TS,

Việt Nam, 2018

Luật học

2020,

Viện Quyền con người - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

20 đề tài khoa học, 16 bài báo, 12 sách, giáo trình.

Thực hiện pháp luật về các quyền dân sự, chính trị

LLKH

12

Trần Thị Hồng Hạnh, 1979, Giảng viên

TS,

Việt Nam, 2018

Luật học

2019,

Viện Quyền con người - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

20 đề tài khoa học, 15 bài báo, 04 sách, giáo trình.

Thực hiện pháp luật về quyền của các nhóm dễ bị tổn thương

LLKH

13

Nguyễn Thị Thu Hà, 1979, Giảng viên

TS,

Việt Nam, 2018

2019,

Viện Quyền con người - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

01 đề tài khoa học, 10 bài báo, 03 sách, giáo trình.

Thực hiện pháp luật về quyền của các nhóm dễ bị tổn thương

LLKH

14

Lê Xuân Tùng, 1980, giảng viên

TS,

Vương quốc Anh, 2017

Luật học

2018,

Viện Quyền con người - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

07 đề tài khoa học, 03 bài báo.

Bảo đảm quyền con người trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền, cách mạng 4.0 hiện nay

LLKH

15

Trần Thị Hồng Lê, 1983, giảng viên

TS,

Việt Nam, 2018

Luật học

2020,

Viện Quyền con người - Học Viện CTQG Hồ Chí Minh

04 đề tài khoa học, 11 bài báo, 05 sách, giáo trình. Trong đó có 01 bài báo quốc tế.

- Thực hiện pháp luật về các quyền dân sự, chính trị

LLKH