BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2021

LĨNH VỰC, HƯỚNG NGHIÊN CỨU CÓ THỂ NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH

TT

Lĩnh vực, hướng nghiên cứu có thể nhận dướng dẫn nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, học hàm người

có thể hướng dẫn NCS

Số lượng

NCS có

thể tiếp

nhận

Lý luận, học thuyết về quyền con người, lịch sử tư tưởng quyền con người

PGS.TS. Tường Duy Kiên

PGS.TS. Hoàng Hùng Hải

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tuấn

PGS.TS. Đặng Dũng Chí

TS. Nguyễn Duy Sơn

TS. Cao Anh Đô

5

Cơ chế quốc tế, khu vực và quốc gia về bảo vệ quyền con người của Liên hợp quốc

PGS.TS. Tường Duy Kiên

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

TS. Chu Thị Thúy Hằng

TS. Lê Xuân Tùng

4

Pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

PGS.TS. Tường Duy Kiên

PGS.TS. Hoàng Hùng Hải

TS. Chu Thị Thúy Hằng

TS. Đỗ Thị Thơm

TS. Lê Xuân Tùng

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

5

Pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam về các quyền kinh tế xã hội và văn hoá

 PGS.TS. Tường Duy Kiên

PGS.TS. Hoàng Hùng Hải

TS. Chu Thị Thúy Hằng

TS. Đỗ Thị Thơm

TS. Trần Thị Hồng Hạnh

TS. Lê Xuân Tùng

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

6

Pháp luật và cơ chế thúc đẩy và bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

TS. Đỗ Thị Thơm

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

TS. Trần Thị Hồng Hạnh

3

Luật hiến pháp và quyền con người

PGS.TS. Tường Duy Kiên

PGS.TS. Lê Văn Trung

TS. Cao Anh Đô

TS. Chu Thị Thúy Hằng

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

4

Quyền con người trong tố tụng hình sự

PGS.TS. Hoàng Hùng Hải

TS. Trần Hồng Lê

TS. Chu Thị Thúy Hằng

TS. Đỗ Thị Thơm

3

Quyền con người trong lĩnh vực lao động

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

PGS.TS. Đặng Dũng Chí

PGS.TS. Lê Văn Trung

TS. Cao Anh Đô

TS. Chu Thị Thúy Hằng

4

 Quyền con người và các vấn đề toàn cầu

PGS.TS. Tường Duy Kiên

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

PGS.TS. Lê Văn Trung

TS. Lê Xuân Tùng

4