10:14 CH - 12/10/2021

Bảo vệ, bảo đảm quyền con người nói chung, quyền con người của phạm nhân nói riêng là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sinh động, được cộng đồng quốc tế và các quốc gia quan tâm. Bài viết đi sâu phân tích chuẩn mực quốc tế nói chung, các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền con người của phạm nhân, vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nêu một số thách thức chung trong bảo vệ quyền con người của phạm nhân; từ đó đề xuất định hướng bảo vệ, bảo đảm quyền con người của phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam hiện nay.