03:04 CH - 17/09/2021

Quyền trẻ em nhằm đảm bảo rằng mỗi trẻ em đều được tạo cơ hội đạt được tiềm năng đầy đủ. Tất cả trẻ em - không phân biệt đối xử - phải có khả năng phát triển đầy đủ, được tiếp cận với giáo dục và chăm sóc sức khỏe, lớn lên trong một môi trường thích hợp, được thông báo về các quyền của mình và được tham gia tích cực vào xã hội. Chính vì vậy, giáo dục quyền trẻ em cho những người làm việc ở cơ sở Giáo dục Mầm non (GDMN), ở gia đình và cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng.