10:08 CH - 07/10/2021

Bảo đảm quyền con người của phụ nữ bị tước tự do trong tư pháp hình sự là làm cho những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có và được pháp luật quy định của người phụ nữ đang bị giam giữ, quản lý, giám sát tại một môi trường cách ly khỏi xã hội được thực thi trên thực tế1. Bài viết tập trung làm sáng tỏ các nội dung về bảo đảm quyền con người của phụ nữ tước tự do, đánh giá thực tiễn bảo đảm quyền con người của phụ nữ bị tước tự do ở Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền con người của những đối tượng này ở Việt Nam trong thời gian tới.