11:57 SA - 17/07/2021

 Để cung cấp thông tin cho việc mở mã ngành đào tạo tiến sĩ Pháp luật về Quyền con người, Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố các lĩnh vực, hướng nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của các giảng viên cơ hữu.