08:53 CH - 01/09/2021

Bảo đảm quyền con người (QCN) là một trong những nội dung quan trọng trong chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng đã đề ra những quan điểm mới về bảo đảm QCN. Việc làm rõ những nội dung mới này sẽ góp phần triển khai các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XIII vào cuộc sống, đồng thời làm cơ sở nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm QCN ở Việt Nam hiện nay.