08:49 CH - 27/10/2021

Trên cơ sở tiếp thu những qui định của các văn kiện pháp lý quốc tế, căn cứ vào tình hình thực tiễn tại Việt Nam, nhiều qui định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đã ra đời theo hướng bảo đảm quyền con người của phụ nữ dù đó là người bị buộc tội hay là bị hại khi tham gia vào các vụ án hình sự. Mặc dù hiện nay các qui định của pháp luật tố tụng hình sự về quyền của phụ nữ và bảo đảm quyền của phụ nữ là khá đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn một số qui định và trên thực tế việc thực hiện các qui định này chưa thực sự bảo đảm được các quyền con người của phụ nữ. Do đó các kiến nghị trong bài viết nhằm đưa ra các giải pháp để bảo đảm hơn nữa các quyền con người của phụ nữ trong tố tụng hình sự tại Việt Nam.