11:30 CH - 02/03/2022

Việt Nam đưa ra thông điệp: “Tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và hợp tác, bảo đảm quyền con người cho tất cả mọi người”.